ผบ.ทบ ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการขุดลอกโครงการแก้มลิงห้วยชะโนด อำเภอหว้านใหญ่

ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการขุดลอกโครงการแก้มลิงห้วยชะโนด อำเภอหว้านใหญ่

วันนี้(14 ม.ค.59)เวลา 10.00 น.พลเอกธีรชัย นาควานิช ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่ตรวจโครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยชะโนด บ้านหว้านน้อย หมู่ 2 ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินการขุดลอกแก้มลิงของโครงการซึ่งอยู่ในความรับผิดชอยของกองทัพบกและมอบหมายให้กองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการ ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยมี พลโท ธวัช สุกปลั่ง แม่ทัพภาคที่2 นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กองพันทหารช่างที่ 202 กองทัพภาคที่ 2 หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถินและชาวบ้ายในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่และความคืบหน้าของโครงการ
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดชายแดน มีพื้นที่ทั้งหมด 4,339.83 ตารางกิโลเมตร มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศ ความยาวประมาณ 72 กิโลเมตร โดยมีสะพานมิตรภาพไทยลาว 2 เชื่อมโยงแขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว จังหวัดมุกดาหาร ประกอบด้วย 7 อำเภอ 52 ตำบล 526 หมู่บ้าน มีประชากร 339,000 คน มีทำเลที่ตั้งอยู่ปลายทางด้านตะวันออกสุดของประเทศไทย ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตก ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อที่สำคัญของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในการติดต่อค้าขาย การท่องเที่ยว ตลอดจนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณี กับ สปป.ลาว เวียดนาม และจีน
ในการนี้ ประชาชนประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ จำนวน 62,707 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 87.21 ของครัวเรียนทั้งหมด มีพื้นที่ทำการเกษตร 1,326,527 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 49 ของพื้นที่ทั้งหมดของจังหวัด มีพื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทานทั้งสิ้น 43,581 ไร่ มีแผนการปลูกพืชฤดูแล้งในปี 59 จำนวน 3,310 ไร่ พืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญได้แก่ ข้าว ยางพารา มันสำประหลัง และอ้อย
สำหรับสถานการณ์น้ำเฉลี่ยในลำห้วยต่าง เช่น ห้วยชะโนด ห้วยมุก ห้วยบางทราย และห้วยบังอี่ เฉลี่ยในลำห้วยประมาณ 20-30 เปอร์เช็น และมีแนวโน้มลดลง และน้ำในอ่างเก็บน้ำมีทั้งหมด 15 แห่ง ปัจจุบันมีปริมาณน้ำน้อยกว่า 1.16 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือน้อยกว่า 1.41 เปอร์เซ็น
นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า ถึงแม้ว่าจังหวัดมุกดาหารจะมีแม่น้ำโขงไหลผ่านเป็นพรมแดนระหว่างประเทศ ความยาว 72 ก.ม. และมีลำห้วยสาขาเป็นจำนวนมาก แต่ประชาชนชาวจังหวัดมุกดาหารยังประสบปัญหาภัยแล้งเป็นประจำทุกปี เนืองจากลห้วยสาขาต่าง ๆ มีทิศทางการไหลของน้ำลักษณะลาดชันไปบรรจบแม่น้ำโขง ช่วงฤดูฝนจะมีน้ำมากเกินความจำเป็นจนน้ำหลากท่วมบริเวณบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทำการเกษตร แต่เมื่อถึงฤดูแล้งปริมาณน้ำในห้วยสาขาต่าง ๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากไม่มีที่กักเก็บน้ำตามลำห้วยสาขาต่างๆ ส่งผลกระทบกับประชาชนได้รับความเดือดร้อนเมื่แถึงฤดูแล้งไม่มีน้ำเพื่อการเกษตร การที่กองทัพบก ได้เข้ามาดำเนินการขุดลอกลำหัวยชะโนด ในพื้นที่อำเภอหว้านใหญ่ ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขง เป็นโครงการแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใข้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้งและแก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝนจะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวเป็นอย่างมาก

ส่วนความคืบหน้าการขุดลอกโครงการแก้มลิงชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 โดยกองพันทหารช่าง ที่ 202 กองทัพภาคที่2 ได้ดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ 35 และเป็นไปตามแผนงาน โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559

โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยชะโนด เป็นหนึ่งใน 24 โครงการที่กองทัพบกรับผิดชอบดำเนินการในพิ้นที่ 5 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ติดกับแม่น้ำโขง โดยแบ่งเป็นความรับผิดชอบของกรมการทหารช่าง กองทัพบก 13 โครงการในพื้นที่จังหวัดเลย หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ กองทัพภาคที่ 2 ดำเนินการ 11 โครงการในพื้นที่จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร โดยที่จังหวัดมุกดาหารมีจำนวน 8 โครงการ ในพื้นที่ 3 อำเภอคืออำเภอหว้านใหญ่ อำเภอเมือง และอำเภอดอนตาล เงินงบประมาณ 190 ล้านบาท
ทั้งนี้เพื่อกักเก็บน้ำก่อนไหลลงสู่แม่น้ำโขงตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ในการแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง โดยเฉพาะในปี 2559 ซึ่งคาดการณ์ว่าฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาล จากสภาวะภูมิอากาศโลกเกิดการแปรปรวน หรือตกทิ้งช่วงเป็นเวลานาน ส่งผลให้บางพื้นที่อาจประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภคและเพื่อการเกษตร และนายกรัฐมนตรี มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผน โครงการ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ให้ทันต่อการกักเก็บน้ำตามวัตถุประสงค์ และให้กรมชลประทาน ได้ขอความร่วมมือจากกองทัพบก ในการสนับสนุนกำลังพลและเครื่องมือช่างเข้าดำเนินการ ในพื้นที่ 5 จังหวัดดังกล่าว

สำหรับโครงการแก้มลิงห้วยชะโนด เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ เนื้อที่ประมาณ 124.85 ไร่ ขุดลอก 89.4 ไร่ ความลึกขุดลอกเฉลี่ย 5 เมตร ผนังปั้นคันกั้นน้ำรอบแก้มลิงกว้าง 6 เมตร สูง 3.50 เมตร มีชานพักกว้าง 3 เมตร ความยาวรวม 2,308 เมตร พร้อมก่อสร้างท่อรับน้ำขนาด 1.00 เมตร จำนวน 8 แห่ง และอาคารโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าถาวร พร้อมเครื่องสูบน้ำขนาด 90 กิโลวัตต์ ท่อส่งน้ำซีเมนต์ใยหินฝังดิน ระยะ 1,450 เมตร และจุดกระจายน้ำจำนวน 20 แห่ง หากแล้วเสร็จ จะทำให้ลำห้วยชะโนด สามารถกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 350,000 ลูกบาศก์เมตร ประชาชนได้รับประโยชน์ 960 ครัวเรือน มีน้ำอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร 1,600ไร่ และนอกจากนั้นยังสามารถพัฒนาเป็นแหล่งประท่องเที่ยวและประมง เพื่อสร้างอาชีพ รายได้ให้กับชาวบ้านอย่างยั่งยืน

ข้อมูลจาก เทศบาลตำบล หว้านใหญ่

You May Also Like