จังหวัดมุกดาหาร มอบโฉนดที่ดิน 115 แปลงแก่ประชาชน

จังหวัดมุกดาหาร มอบโฉนดที่ดิน 115 แปลงแก่ประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 115 ปีวันสถาปนากรมที่ดิน พร้อมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวทางหรือมาตรการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13:00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบโฉนดที่ดินจำนวน 115 แปลงให้กับประชาชน เนื่องในโอกาสครบรอบ 115 ปี วันสถาปนากรมที่ดินซึ่งสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารจัดขึ้น ณสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสุรพงษ์ ไชยนิดาย์ ผู้ตรวจราชการกรมที่ดินเขตตรวจราชการที่ 9 ร่วมในพิธี

นายประพล ชมเงิน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การออกโฉนดที่ดินของกรมที่ดินถือว่าเป็นนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล ที่จะทำให้เอกสารสิทธิ์ในที่ดินประเภทต่างๆ ที่ประชาชนถือครองอยู่เปลี่ยนเป็นโฉนดที่ดินเป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศโดยกรมที่ดินเป็นหน่วยงานหลักมีอำนาจหน้าที่ในการออกโฉนดที่ดิน เพื่อให้ประชาชนได้รับการยอมรับสิทธิการถือครองและการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เป็นการคุ้มครองสิทธิในที่ดิน ทำให้มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน และในปัจจุบันมีประชาชนผู้เข้ามาขอออกโฉนดที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกและได้รับบริการที่เร็วขึ้น ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำโครงการเร่งรัดออกโฉนดที่ดินให้เร็วขึ้น โดยมีเป้าหมายหนึ่งเดือน 100 แปลง เพื่อให้ประชาชนได้รับโฉนดที่ดินเร็วขึ้น เพื่อเป็นหลักประกันนำไปสร้างงานสร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต ตลอดจนสามารถนำไปประกอบการพัฒนาอาชีพของตนเอง ให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่อไป ทั้งนี้ โดยก่อนมอบโฉนดที่ดินให้กับประชาชนจำนวน 115 ราย สำนักงานที่ดินจังหวัดมุกดาหารได้จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ แนวทางหรือมาตรการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน การป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับที่ดิน และการเพิกถอนหรือแก้ไขโฉนดที่ดินที่ออกไปโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับความมั่นคงในการถือครองที่ดิน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า โฉนดที่ดินเป็นเอกสารสิทธิ์ที่มีความสำคัญมาก สามารถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและใช้เป็นแหล่งทุนในการประกอบอาชีพ ซึ่งนับวันที่ดินจะหายากขึ้นและมีราคาสูง ดังนั้น จึงขอให้พี่น้องประชาชนได้หวงแหนที่ดินของตน อย่าได้นำไปจำหน่ายจ่ายโอนโดยไม่จำเป็น อีกครั้งขอให้รักษาโฉนดที่ดินซึ่งเป็นเอกสารสิทธิ์ที่สำคัญไว้ให้ดีอย่าให้สูญหาย หรือถูกผู้อื่นหลอกลวงไปใช้ในทางที่ทำให้ เสียผลประโยชน์ หากประสงค์จะทำธุรกรรมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สามารถขอคำปรึกษาได้จากเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดิน ได้ทุกแห่ง

………………………

สวท.มุกดาหาร

You May Also Like