จังหวัดมุกดาหาร ช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาความร้อน กรณียากจนเจ็บป่วยพิการ

จังหวัดมุกดาหาร ช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาความร้อน กรณียากจนเจ็บป่วยพิการ

นางสุนทรีใจสุทธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าจังหวัดมุกดาหารได้มีคำสั่ง ที่ 3913/2558 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนกรณีเจ็บป่วยที่การอนาถาจังหวัดมุกดาหารปี 2559 เพื่อให้ประชาชนผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและรับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึงเป็นรูปธรรมและเท่าเทียม โดยการนำแนวคิดจากสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาจากการขาดปัจจัย 4 ซึ่งเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นหลักในการแก้ไขปัญหาทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านอาหาร ด้านยารักษาโรค ด้านเครื่องนุ่งห่ม และด้านที่อยู่อาศัย โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดมุกดาหารได้รับมอบหมาย เป็นเจ้าภาพหลัก ในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัยซึ่งในปี 2559 เป็นปีที่ 4 ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดย มีครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยจำนวน 27 ครัวเรือนกระจายอยู่ทั้ง 7 อำเภอของจังหวัด
ผลการดำเนินการดังกล่าวตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา ขณะนี้จังหวัดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ได้ดำเนินการซ่อมแซม สร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนแล้ว ซึ่งบางแห่งได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมมอบให้กับประชาชน บางแห่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างการปรับพื้นที่ บางแห่งอยู่ระหว่างการเจรจาขอสถานที่ก่อสร้างกับญาติ ซึ่งคาดว่าทุกหลังจะแล้วเสร็จ ภายในเดือน สิงหาคม 2559 อาทิ อบต.หนองบัวอำเภอดงหลวง ได้ก่อสร้าง แล้วเสร็จขณะนี้อยู่ระหว่างรอตรวจสอบความเรียบร้อยจากสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เทศบาลตำบลผึ่งแดดกำลังก่อสร้างโครงสร้าง เทศบาลตำบลดงเย็นและคำอาฮวนารื้อบ้านหลังเก่าและปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างใหม่ เทศบาลตำบลภูวง ระหว่างมุงหลังคา ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการเช่นกัน ซึ่งทุกหลังคาเรือนจะให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนสิงหาคม 2559
ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร โดยนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้นำเงินตามภารกิจและงบส่งเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากสภากาชาดไทย และเงินที่ได้จากการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหารปี 2559 สนับสนุนสมทบ เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนจำนวน 35 หลัง หลังละ 20,000 บาทด้วย
…………………
สวท.มุกดาหาร

You May Also Like