มุกดาหารจัดพิธี วันจักรี

มุกดาหารจัดพิธี วันจักรี

วันที่ 6 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้นำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนชาวมุกดาหารทุกหมู่เหล่าร่วมประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ หรือวันจักรี

ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถในพระราชกิจเหมาะแก่การสมัย จำเดิมตั้งแต่พระปฐมกษัตริย์ ได้ทรงปลูกฝังความมั่นคงให้แก่ราชอาณาจักรไทย

ในส่วนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนั้น พระองค์ทรงเป็นเอกอัครอัจฉริยบุรุษโดยแท้ เพราะนอกจากทรงสถาปนาความมั่นคงให้แก่ชาติไทยแล้ว ยังได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี นับถึงปีนี้ได้ 234 ปี และทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรือง แผ่ขยายความสุขสราญออกไปสู่พสกนิกรทั่วราชอาณาจักร ทรงจัดระเบียบการปกครองด้วยการชำระพระราชกำหนด กฎหมายให้บริบูรณ์ และชอบด้วยความยุติธรรม ทรงอาราธนาคณะสงฆ์ร่วมกันสังคายนาพระไตรปิฎก ให้บริสุทธิ์เป็นหลัก ตราบเท่าปัจจุบัน พร้อมกันนั้นทรงฟื้นฟูวัฒนธรรมของชาติทุกสาขา อาทิ วรรณกรรม และงานศิลปหัตถกรรมอันงดงาม เป็นแบบแก่ช่างรุ่นต่อมา ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบต่อกันตลอดมา

ด้วยพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์อเนกประการ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าตางเกิดความเลื่อมใสในพระบรมราชกฤษฎาภินิหารเป็นล้นพ้น จึงพร้อมใจกันมีสมานฉันท์ ถวายพระราชสมัญญาว่า “พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช “

ส่วนที่มาของ “วันจักรี” สืบเนื่องเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2325 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์สมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสถาปนากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าว ในปี พ.ศ.2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงโปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อประดิษฐานไว้ให้พระมหากษัตริย์องค์ต่อมา พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชนได้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นธรรมเนียมปีละครั้ง และโปรดเกล้าฯ ให้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และมีการย้ายสถานที่ในการประดิษฐานหลายครั้ง จนถึงมาถึงในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้ย้ายพระบรมรูปมาไว้ ณ ปราสาทพระเทพบิดร ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพร้อมกับพระบรมรูปของรัชกาลที่ 5 พระบรมชนกนาถ จนกระทั่งในเดือนเมษายน พ.ศ.2461 การซ่อมแซมก่อสร้างและประดิษฐานพระบรมรูปทั้ง 5 รัชกาล จึงสำเร็จลุล่วง และได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายนปีนั้น และต่อมาโปรดฯ ให้เรียกวันที่ 6 เมษายน ว่า “วันจักรี” เป็นวันที่ระลึกถึง พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ และตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี

……………………………………

สวท.มุกดาหหาร

You May Also Like