รมต.คมนาคมลงพื้นที่ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

รมต.คมนาคมลงพื้นที่ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

วันที่ 22 เม.ย2559 เวลา 9.00 น. ที่โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร ได้มีการจัดประชุมสัมมนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ปีงบประมาณ 2559 โดยได้เรียนเชิญ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ นอกจากนี้ ยังมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมบรรยายพิเศษ ประกอบด้วย นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางสาว พจนีย์ อรรถโรสภิญโญ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกรมธนารักษ์ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน( BOI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ให้กับหน่วยงาน ภาคราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องทั่วถึงและร่วมกันผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้เป็นรูปประธรรมตามนโยบายประชารัฐของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช) ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้นำองค์กรและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดมุกดาหารประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมการสัมมนากันอย่างคับคั่งกว่า 1000 คน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ กล่าวในการประชุมสัมมนาว่า รัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาจังหวัดชายแดนในฐานะเป็นประตู (gateway) สู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพการผลิตในด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม มีความโดดเด่นด้านทำเลที่ตั้งบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ทั้งนี้ รัฐบาลได้เร่งดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่ออำนวยความสะดวก ในด้านการค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว อาทิเช่น การก่อสร้างและปรับปรุงระบบ คมนาคมขนส่ง การปรับปรุงด่านชายแดน การสร้างศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ และการจัดตั้งศูนย์โลจิสติกส์กระจายสินค้า เป็นต้น โดยมุ่งเน้นให้สามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากและก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ด้านนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวว่า ในเบื้องต้นจังหวัดได้ขอรับการสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานจากรัฐบาลไว้แล้ว อาทิการพัฒนาถนนสายหลักจากจังหวัดมุกดาหารไปอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม และถนนสายอำเภอคำชะอีไปอำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์จาก 2 ช่องจราจรให้เป็น 4 ช่องจราจร การพัฒนาเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เชื่อมกับจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งในอนาคตอาจมีการพัฒนาเชื่อมต่อไปยัง สปป.ลาว หรือเวียดนามและอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลัก สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนในพื้นที่คือ การขอรับการสนับสนุน การก่อสร้างสนามบินพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและนักลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และยังเป็นการสนับสนุนท่องเที่ยวของจังหวัดมุกดาหารอีกฝ่ายหนึ่งด้วย

ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ นแกจากจะเป็นการกระตุ้นให้ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม รับรู้ รับทราบ การขับเคลื่อนการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ยังช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ได้เข้ามาบูรณาการในการขับเคลื่อนสนับสนุนภาคเอกชน และภาคประชาสังคม สร้างการรับรู้ รับทราบ ซึ่งจะนำไปสู่การร่วมคิดร่วมทำในรูปแบบประชารัฐที่จะทำให้การพัฒนาพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาตินำมาซึ่งความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ในอนาคตต่อไป และสุดท้ายผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เชิญชวนผู้ลงทุนพัฒนาที่ดินราชพัสดุในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เนื้อที่ประมาณ 1080 ไร่โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ลงทุนเช่าที่ดินราชพัสดุเป็นเวลา 50 ปี ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่ชั้น 2 โทรศัพท์หมายเลข 0 4261 1490 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

……………………………

สวท.มุกดาหาร

You May Also Like