เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เยือนมุกดาหาร

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เยือนมุกดาหาร

วันที่ 2 มิ.ย. 2559 เวลา 09.00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อม นายนพดล ไพรฑูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร ผู้แทนพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัด และผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ได้ให้การต้อนรับ นายโซเฮล ข่าน เอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทย และนายนาซิม ลาติฟ อุปทูตพาณิชย์ และหารือข้อราชการเกี่ยวกับความร่วมมือ ด้านการค้า การท่องเที่ยว และการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ณ ห้องรับรองพิเศษ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

โดยนายโซเฮล ข่าน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทย ได้ให้ความสนใจ ในการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งทำเลที่ต้ัง ซึ่งอยู่บนเส้นทาง ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก หรือ EWEC ที่เชื่อมต่อไปหลายประเทศ ตั้งแต่ เมียนมา ลาว เวียดนาม จีนตอนใต้ และประเทศอื่น ๆ อีกกว่า 20 ประเทศ และสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงทุน

โอกาสเดี่ยวกัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทย ได้กล่าวชื่นชมและยินดี ที่รัฐบาลประเทศไทยได้ประกาศจัดตั้งจังหวัดมุกดาหารเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในทุกด้าน มองว่ามุกดาหารเป็นจังหวัดที่น่าลงทุน เพราะเป็นศูนย์กลางการค้า ซึ่งที่ปากีสถานก็ได้ประกาศให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเช่นกัน โดยท่านเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวอีกว่ามีความพร้อมที่จะสานสัมพันธ์กับจังหวัดมุกดาหาร และทำงานร่วมกันเพราะในอดีตที่ผ่านมาปากีสถานกับประเทศไทยก็มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และมีความสนใจที่จะให้นักลงทุนมาลงทุนที่จังหวัดมุกดาหาร โดยได้สอบถามถึงข้อมูลด้านสาธารณูปโภคของจังหวัดมุกดาหาร

ในขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารมีความยินดีอย่างยิ่งในการสานสัมพันธ์กับปากีสถาน และได้เชิญชวนนักลงทุนจากปากีสถานมาลงทุนที่จังหวัดมุกดาหารในโอกาสต่อไป โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร

ภายหลังการหารือข้อราชการสำคัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้มอบหมายให้ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร นำเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทย และอุปทูตพาณิชย์ เยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร บ้านพรานอ้น ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมีพื้นที่จำนวน 1,080 ไร่ ที่จังหวัดได้เตรียมไว้เพื่อรองรับการลงทุน จากนักลงทุนต่าง ๆ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสรรหาผู้เข้ามาบริหารจัดการพื้นที่ หลังจากได้มีผู้ยื่นความจำนงเข้าบริหารจัดการพื้นที่ 14 ราย เพื่อเป็นข้อมูลในการเชิญชวนนักลงทุนปากีสถานมาลงทุนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารในโอกาสต่อไป

 

สวท มุกดาหาร

You May Also Like