รมช.ศธ.ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รมช.ศธ.ลงพื้นที่ ติดตามการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะจากกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จังหวัดมุกดาหารและเป็นประธานประชุมสัมมนา คณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการ ภาคเศรษฐกิจและสังคม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้การต้อนรับ มีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมุกดาหารเข้าร่วมในการประชุม จำนวน 250 คน

พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมเด็กและเยาวชนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมโดยกระบวนการสร้างคน ด้วยการให้การศึกษาและการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ อันก่อให้เกิดความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และได้หลักสูตรการจัดการศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่มีคุณภาพ โดยมีโรงเรียนที่อยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 10 เขตเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 57 โรงเรียน ทั่วประเทศ โดยแยกเป็นโรงเรียนประถมศึกษา 24 โรงเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 23 โรงเรียน

สำหรับจังหวัดมุดมุกดาหาร มีสถานศึกษานำร่องในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเมืองใหม่ ภายในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารโรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ โรงเรียนชุมชนดอนตาล อำเภอดอนตาล และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 22 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล อำเภอเมืองมุกดาหาร โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา อำเภอหว้านใหญ่และโรงเรียนดอนตาลวิทยา อำเภอดอนตาล ส่วนความคืบหน้าของการดำเนินโครงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ปัจจุบัน สำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ทุกเขตพื้นที่ศึกษา จัดทำข้อมูลพื้นฐานในการจัดการศึกษาตามบริบทของพื้นที่และความพร้อมในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ประสานงานในจังหวัด จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาบุคลากรในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ตลอดจน ความสอดคล้องกับนโยบายต่างๆที่จะส่งผลต่อการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ที่จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และได้หลักสูตรที่มีคุณภาพ

ส่วนในช่วงบ่ายเวลา 13:00 น. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ เดินทางไปโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร ชมนิทรรศการความก้าวหน้า การจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร จากโรงเรียนในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดาหาร และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัด ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร ตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค จนกระทั่งเวลา 14.00 นาที เดินทางไปมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานลงนาม ความร่วมมือหน่วยงานทางการศึกษา ของจังหวัดนครพนมและมุกดาหารในการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่อไป

สวท มุกดาหาร

You May Also Like