กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 4 จังหวัดจัดงาน ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากล

กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 4 จังหวัดจัดงาน ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากล ที่จังหวัดมุกดาหาร ภายในงานมีนิทรรศการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าโอท็อป ซึ่งได้รับการคัดสรรจากกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 4 จังหวัด คือจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน มาจำหน่าย จำนวน 60 ราย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน ถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากล ณ ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าโรบินสันมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ซึ่ง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 จำนวน 4 จังหวัด โดยการนำของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย จัดขึ้น ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน

นางสาวศศิธร อินทกุล พัฒนาการจังหวัดเชียงราย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาชุมชนกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ได้กล่าวถึงการแต่งงาน ดังกล่าวว่า เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน เสริมสร้างอาชีพ รายได้ และขยายตลาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชน ส่งเสริมหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ มีวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เชิงนิเวศของหมู่บ้านชุมชน ในพื้นที่ 4 จังหวัด ๆ ละ 1 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านโป่งทวีหมู่ที่ 1 และ 5 ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย บ้านบัวหมู่ที่ 4 ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา บ้านร่องฟองหมู่ที่ 5 ตำบลร่องฟอง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ และบ้านน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาการค้า การท่องเที่ยวสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และประชาคมอาเซียน โดยภายในงานจัดให้มีนิทรรศการหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยวของ 4 จังหวัด การจำหน่ายสินค้าโอท็อป ซึ่งได้รับการคัดสรรจากกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก 4 จังหวัด คือจังหวัด เชียงราย พะเยา แพร่ และจังหวัดน่าน มาจำหน่าย จำนวน 60 ราย

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารถึงแม้จะเป็นจังหวัดเล็กเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่เป็นจังหวัดที่มีเศรษฐฺกิจดีอยู่อันดับต้น ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจาก ทำเลที่ตั้งอยู่บนเส้นทางระเบียงตะวันออกสู่ตะวันตก เชื่อมไปยังตอนใต้ของประเทศจีน และที่สำคัญฝั่งตรงข้ามจังหวัดมุกดาหารคือ แขวงสะหวันนะเขต สปป.ลาว เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากนครหลวงเวียงจันทร์ที่มีประชากร ประมาณ 1 ล้านคน ที่เดินทางข้ามไปมาเพื่อซื้อสินค้าที่จังหวัดมุกดาหารแต่ละวันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ ทำให้มีห้างสรรพสินค้าใหญ่ ๆ ขยายสาขามาตั้งที่จังหวัดมุกดาหารเกือบครบทุกห้าง เพื่อรองรับการใช้จ่ายของประชาชนในจังหวัดมุกดาหารและจากประเทศเพื่อนบ้าน และการที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้จัดงานถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากลที่จังหวัดมุกดาหาร ครั้งนี้ จึงมั่นใจว่าจะได้รับความสนใจจากประชาชนจังหวัดมุกดาหาร และประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากสินค้าที่นำมาจำหน่าย ไม่มีในพื้นที่ โดยเฉพาะผ้าพื้นเมือง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ซึ่งมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์เป้นของตนเอง ซึ่งในวันแรกของการเปิดงานก็ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี

โอกาสนี้ได้เชิญชวนชาวจังหวัดมุกดาหารและจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าชม นิทรรศการ และเลือกซื้อสินค้า โอท็อป จากกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ในงานถิ่นฟ้าล้านนาตะวันออกสู่สากล ณ ลานโปรโมชั่นศูนย์การค้าโรบินสันมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 21.00 น. ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2559 นี้

………………………..

จาก สวท มุกดาหาร

You May Also Like