จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล

จังหวัดมุกดาหารจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ (อ่านว่า นะ-วัก-คะ-หา-ยุ-สะ-มะ-ทำ) งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 น้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล

วันที่ 8 สิงหาคม 2559 ที่วัดศรีมงคลใต้ พระอารามหลวง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหารนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เป็นประธานสงฆ์ โดยในพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมนำกล่าวถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการทุกสังกัด พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธี จำนวนมาก
ทั้งนี้ เพื่อความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองแห่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนผู้อยู่ภายใต้ พระบรมโพธิสมภารได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันจะทำให้สังคมไทยเกิดความสงบสุขร่มเย็น และทำให้ประชาชนได้น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อสร้างสติ สมาธิ และปัญญา มีความเมตตา มุ่งดีต่อกัน กับทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ประชาชน อันนำไปสู่ความสามัคคีปรองดองของชนในชาติ
สำหรับบทสวดนวัคคหายุสมธัมม์ (อ่านว่า นะ-วัก-คะ-หา-ยุ-สะ-มะ-ทำ) แปลว่าธรรมที่เสมอด้วยอายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เก้าหรือธรรมเป็นเครื่องเสมออายุด้วยนพเคราะห์ ซึ่งเป็นบทสวดที่ไม่คุ้นชื่อมากนัก ซึ่งบทนวัคคหายุสมธัมม์ นี้เทียบเคียงได้กับบทนพเคราะห์ แต่แตกต่างกันที่การสวดบทนวัคคหายุสมธัมม์ สวดเพื่อถวายพระพรชัยมงคล

……………………….

สปสช มุกดาหาร

You May Also Like