พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทาน ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัว นายเทพนคร รูปดี ราษฎรตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็นทุนประกอบอาชีพพร้อมสิ่งของพระราชทาน และครอบครัวนายรุจน์ ภูพวงเพ็ชร ราษฎรตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นทุนประกอบอาชีพและสิ่งของพระราชทานซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือ ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

จากนั้น องค์คมนตรี ผู้แทนสำนักราชเลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมมอบถุงพระราชทาน ซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจำนวน 600 ชุด แก่ราษฎรผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ทุพพลภาพ ในพื้นที่อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

ต่อจากนั้นนั้น องคมนตรีมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์ หนังสือเกี่ยวกับพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้แทนสถานศึกษาและผู้แทนหน่วยงานราชการ ณ โรงเรียนคำชะอีวิทยาคาร อำเภอคำชะอี

ในการนี้ หน่วยแพทย์จากโรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้การรักษาพยาบาลและบริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ อาทิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน สำนักงานอัยการสูงสุด ได้มาร่วมให้บริการด้านกฎหมาย และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วย

สวท มุกดาหาร

You May Also Like