ผู้ว่าฯมุกดาหารมอบบ้าน จำนวน 3 หลังให้กับราษฎรอำเภอหนองสูง

ผู้ว่าฯมุกดาหารมอบบ้าน จำนวน 3 หลังให้กับราษฎรอำเภอหนองสูง

วันที่ 1 ก.ย.2559 เวลา 10.00 น นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนางคำนึงนิตย์ ฤทธิ์สรไกร นายกเหล่ากาชาดจังหวัด สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมกันมอบบ้านให้กับราษฎรที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนกรณียากจนเจ็บป่วยพิการอนาถา ในพื้นที่อำเภอหนองสูงจำนวน 3 หลัง ซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียว พร้อมห้องน้ำห้องสุขา ให้กับนางสาว พิชานิกา ปัททุม บ้านโนนยางหมู่ 1 ตำบลโนนยาง ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.5 และอาศัยอยู่บ้านลำพังคนเดียวที่มีสภาพเก่าไม่แข็งแรงมั่นคงและไม่ปลอดภัย หลังจากพี่สาวไปทำงานกรุงเทพฯ มอบบ้านให้กับนายอ่อนแก้ว เวชสันดาน บ้านหนองสูงหมู่ 1 ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง ซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกัน 4 คน มีรายได้จากเบี้ยผู้สูงอายุของตนและภรรยา และมอบบ้านให้กับนายรุจน์ ภูพวงเพชร บ้านบุ่ง หมู่ 4 ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง ซึ่งเป็นผู้พิการขา และภรรยาป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ รายได้อาศัยเบี้ยยังชีพผู้พิการ

หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั้ง 3 แห่งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดสรรงบประมาณ และเหล่ากาชาดสนับสนุนอีกหลังละ 20,000 บาท ในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการก่อสร้าง และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมกันก่อสร้างโดยไม่คิดค่าแรงงาน จนแล้วเสร็จ เฉลี่ยหลังละ 80,000 บาท – 100,000 บาท ซึ่งนอกจากการมอบบ้าน หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ รวมถึงผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกันมอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิต เช่น ที่นอน หมอนมุ้ง เครื่องใช้ภายในครัวเรือน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นด้วย

สำหรับการช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน กรณี ยากจนเจ็บป่วยพิการอนาถา เป็นนโยบายของจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านปัจจัยสี่ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย ที่มีฐานะยากจน กรณี เจ็บป่วยพิการอนาถาและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ โดยมอบหมายให้ท้องถิ่น เป็นผู้คัดเลือกราษฎร ที่ยากจนจริง ๆ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด แล้วส่งรายชื่อมาให้จังหวัดพิจารณาให้การช่วยเหลือ โดยความร่วมมือหรือการบูรณาการหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือและเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร สนับสนุนหลังละ 20,000 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย ในปี 2559 มีผู้ได้รับความเดือดร้อนที่อยู่ในเกณฑ์ให้การช่วยเหลือ 28 ราย กระจายอยู่ทุกอำเภอทั้ง 7 อำเภอของจังหวัด ซึ่งจากผลการดำเนินงานมาตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2559 เป็นต้นมาได้ก่อสร้างบ้านให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไปแล้ว 8 หลัง รวมถึงที่อำเภอหนองสูง 3 หลังด้วย ส่วนที่เหลือ 20 หลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2559 และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในการต่อสู้ชีวิตและอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดจะได้ลงพื้นที่ มอบบ้านให้ด้วยตัวเองทุกหลังและปีนี้เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันแล้ว

……………….

สวท มุกดาหาร

You May Also Like