จังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีถวายมาลาวันปิยมหาราช

จังหวัดมุกดาหารร่วมพิธีถวายมาลาวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ต.ค.2559 เวลา 09 .00 น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางมาลาถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระเจริญจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ ชมรม สมาคมและประชาชนจังหวัดมุกดาหารทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ในรัชสมัยของพระองค์ ตลอดระยะเวลา 42 ปีที่ทรงครองราช มีอเนกอนันต์เหลือที่จะคณานับได้ ความเจริญก้าวหน้าของประเทศทุกด้านในปัจจุบันล้วนเป็นสิ่งที่ได้รับการวางรากฐาน ริเริ่ม มาตั้งแต่รัชสมัยของพระองค์ทั้งสิ้น โดยการปรับปรุงระบบการเมือง การปกครองการทหาร การศึกษา เศรษฐกิจ กฎหมายและศาล ทรงปฏิรูปสังคมให้เป็นระเบียบ ด้วยการเลิกทาส เสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ เพื่อทรงนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการเจริญสัมพันธไมตรีกับมหาประเทศทั้งหลายได้ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถดำรงอธิปไตยได้อย่างมั่นคงสืบมา

จากพระราชกรณียกิจของพระองค์ดังกล่าวได้สร้างความผาสุกแก่อานาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้าชาวไทยทั้งมวลจึงได้พร้อมใจกันขนานนามพระองค์ว่า พระปิยมหาราชซึ่งหมายความว่า พระราชาผู้เป็นที่รักของประชาชนนอกจากนี้เมื่อปี พ.ศ 2546 องค์กรการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณให้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้วย

ณ ศุภวาระนี้ นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ในนามพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกล่าวคำอันเป็นสัจจะวาจาว่าราษฎรทั้งปวง ยังคงรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอมหิทธานุภาพแห่งพระองค์ ทรงอภิรักษ์ชาติไทยและพระองค์ ผู้ทรงราไชศวรรค์ สืบเนื่องในพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ ให้สถิตเสถียรสถาพรสืบกาลนาน และขอพระบุญญาบารแห่งพระองค์ได้โปรดดลบันดาลให้พระบรมราชวงศ์และพสกนิกรชาวไทย จงสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลโดยทั่วกัน

 

สวท. มุกดาหาร

You May Also Like