จังหวัดมุกดาหาร จัดประกวดคำขวัญจังหวัดใหม่

จังหวัดมุกดาหาร จัดประกวดคำขวัญจังหวัดใหม่ ชิงเงินรางวัลกว่า 2 หมื่นบาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า เนื่องด้วยจังหวัดมุกดาหารได้พิจารณาเห็นว่าคำขวัญจังหวัดที่กำหนดว่า “หอแก้วสูงเสียดฟ้า ภูผาเทิบแกงกระเบา แปดเผ่าชนพื้นเมือง ลือเรื่องมะขามหวาน กลองโบราณล้ำเลิศ ถิ่นกำเนิดลำพญา ตระการตาชายโขง เชื่อมโยงอินโดจีน” ที่ใช้อยู่ไม่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและบริบทของจังหวัดมุกดาหารในปัจจุบันสมควรปรับปรุงคำขวัญจังหวัด โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงคำขวัญจังหวัด จึงจัดให้มีการประกวดคำขวัญจังหวัดมุกดาหารขึ้น

คำขวัญที่ส่งประกวดต้องมีข้อความที่สื่อแสดงออกถึงอัตลักษณ์ จุดเด่นของจังหวัดมุกดาหาร จะต้องเป็นภาษาไทยเข้าใจง่าย ไม่ให้ใช้คำแสลง คำขวัญจะต้องมีความหมายในทางที่ดีเป็นมงคล ความยาวไม่เกินแปดวรรค พร้อมเขียนคำอธิบายไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ รวมคำขวัญไม่เกินแปดวรรค

การส่งคำขวัญเข้าประกวดให้พิมพ์หรือเขียนด้วยเขียนด้วยตัวบรรจงในกระดาษ A4 พร้อมทางให้เขียนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ส่งคำขวัญเข้าประกวดให้ชัดเจนสามารถติดต่อได้ให้ ส่งคำขวัญเข้าประกวดไปยังสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร 49000 ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 กุมภาพันธ์ 2560 กรณีส่งคำขวัญทางไปรษณีย์ จะถือเอาวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ กรณีสถาบันการศึกษา นิติบุคคล หน่วยงานของรัฐ ให้ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานรับรองด้วย ให้ส่งผลงานได้หนึ่งคนต่อหนึ่งคำขวัญหากส่งเกินจะไม่รับพิจารณา

หลักเกณฑ์การให้คะแนนของคณะกรรมการคือ คุณภาพ คุณค่า และจรรยาบรรณ โดยคุณภาพหมายถึงคำขวัญที่มีการใช้ภาษาที่สละสลวยง่ายต่อการเข้าใจ คุณค่า หมายถึง คำขวัญที่สื่อหรือสะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์และจุดเด่นของจังหวัด จรรยาบรรณหมายถึง คำขวัญต้องไม่คัดลอก หรือเลียนแบบของผู้อื่นมาส่งประกวด

สำหรับรางวัล ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับเงิน 7,000 บาทพร้อมประกาศกิตติคุณ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชยสองรางวัลได้รับเงินรางวัลละ 1,500 บาทพร้อมประกาศเกียรติคุณ

จังหวัดมุกดาหารจะประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.042 611330

สวท มุกดาหาร