เปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จด้านแรงงานต่างด้าว

สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร เปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร
……..เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2558 สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร ได้ย้ายสถานที่ให้บริการงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา จากเดิมให้บริการ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด ย้ายไปที่ทำการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร หลักกิโลเมตร ที่ 1 เลขที่ 89/5 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร (ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นเนล)
……..การเปิดศูนย์ One Stop Service เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ในการสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง อำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าว เป็นการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวบริเวณชายแดนที่เข้ามาทำงานลักษณะไป-กลับ และตามฤดูกาลอย่างเป็นระบบ และเพื่อลดปัญหาการลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมาย
……..สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร จึงประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/เจ้าของสถานประกอบการ ที่ประสงค์จะติดต่อใช้บริการเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา สามารถติดต่อได้ ณ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ในวันเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หากสงสัยสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 042-613616 และ 042-042236

…………………………

ข้อมูลจาก สำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร

You May Also Like