เจดีย์คุณแม่ชีแก้ว

เจดีย์คุณแม่ชีแก้ว หรือ เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์ ตั้งอยู่ที่สำนักชีบ้านห้วยทราย ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ก่อสร้างเมื่อ กรกฎาคม 2548 และสร้างเสร็จเมื่อ เมษายน 2549 โดยมี แพทย์หญิงเพ็ญศรี มกรานนท์ บริจาคเป็นปฐมฤกษ์ในการริเริ่มก่อสร้างเจดีย์ พร้อมคณะศัทธาจากศิษยานุศิษย์

mk-up01
เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์

เจดีย์ศรีไตรรัตนานุสรณ์ จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์บูชาวิสุทธิธรรม ในฐานะเป็นถูปารหบุคคลฝ่ายสตรี ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบตามหลักพระธรรมวินัย ตามปฏิปทาเพื่อทางพ้นทุกข์ จนบรรลุมรรคผลถึงที่สุด ซึ่งพุทธบริษัทได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นถวายไว้ในบวรพระพุทธศาสนา เจดีย์แห่งนี้เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ขนาดสูง ๒๕ คูณ ๓๐ เมตร กว้าง ๑๖ เมตร

ภายในเจดีย์ชั้นแรก มีรูปเหมือนอิริยาบทนั่งของคุณแม่ชีแก้ว มีเครื่องใช้ส่วนตัว พร้อมภาพชีวะประวัติ ชั้นสอง(ชั้นบน) มีรูปเหมือนอิริยาบทนั่งสมาธิ เป็นที่บรรจุ อัฐิธาตุ ของคุณแม่ชีแก้ว

บริเวณรอบๆเจดีย์ มีความสงบร่มรื่นด้วนต้นไม้เล็กใหญ่ เหมาะแก่การสงบจิตใจ

mk-up1
ทางเดินอันร่มรื่นภายในวัด

ประวัติคุณแม่ชีแก้ว

แม่ชีแแก้ว เดิมชื่อ ตาไป่ เสียงล้ำ ต้นตระกูลเป็นชนชาวผู้ไทย เกิดเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2444 ที่บ้านห้วยทราย อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ตาไป่เป็นเด็กสงบเสงี่ยมเจียมตัว มีบุญวาสนาบารมีมากที่สร้างสมมาแต่ปางก่อน มารดาได้เสียชีวิตเมื่ออายุได้ 5 ปี และบิดาได้ภรรยาใหม่ ซึ่งตาไป่ก็สามารถอยู่กับมารดาเลี้ยงได้ และทำงานหนักช่วยครอบครัวได้อย่างดี

เมื่ออายุได้ 16 ปี มีเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ชีวิตแปรผัน โดยมีกลุ่มพระธุดงคกรรมฐาน นำโดยพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้เดินธุดงค์มาพักบริเวณพื้นที่ป่าเขาอันเป็นสถานที่สัปปายะ เพื่อบำเพ็ญสมณธรรม ใกล้บ้านห้วยทราย ตาไป่มีโอกาสดีได้ถวายพื้นที่สวนที่เตรียมไว้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่พระอาจารย์มั่นเป็นที่พักและเผยแผ่ธรรมะ ตาไป่ จึงได้มีโอกาสเรียนรู้การภาวนาตามแนวทางของพระพุทธศาสนา และมีความตั้งใจมุ่งมันที่จะปฏิบัติเป็นครั้งแรก ปรากฏผลเป็นสมาธิล้ำลึกยาวนานตลอดจนรุ่งสาง ต่อมาจิตของท่านสามารถหยั่งรู้เหตุการณ์แปลกๆ จิตโลดโผนพิสดาร จนพระอาจารย์มั่นต้องสั่งห้ามภาวนา

เมื่อพระอาจารย์มั่นไปจากบ้านห้วยทราย ได้บอกความให้เป็นความหวังแก่ ตาไป่ ว่า ในอนาคตข้างหน้า จะมีครูอาจารย์ที่ทรงคุณธรรมมาแนะนำอุบายการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมเอง

mk-up2
รูปเหมือนอริยบทยืน คุณแม่ชีแก้ว

ตาไป่ อายุ 17 ปี ได้แต่งงานกับชายหนุ่มในหมู่บ้านเดียวกัน ดำเนินชีวิตครอบครัว 10 ปีไม่มีทายาท จึงไปขอเด็กหญิงแรกเกิดมาเลี้ยง ตั้งชื่อให้ว่า แก้ว จากนั้นตาไป่จึงมีชื่อเรียกว่า แม่แก้ว (แม่ของแก้ว) ต่อมาแม่แก้วได้ขออนุญาติสามีไปบวชเป็นชี แต่ก็ถูกปฏิเสธเรื่อยมา ครั้นเด็กหญิงแก้ว เติบโตจนสามารถเชื่อเหลืองานบ้านได้ แม่แก้วได้ขออนุญาติสามีไปบวชชีอีกครั้ง

ในปี พ.ศ. 2480 แม่แก้ว ได้บวชชีสมปรารถนา ท่านมีโอกาสน้อย จึงมุ่งมันพากเพียรปฏิบัติจิตภาวนา และได้รับผลเจริญรุ่งเรืองสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้มาก ในปี 2488 ท่านได้ตั้งสำนักชีบ้านห้วยทรายขึ้น เพื่อให้ผู้ประสงค์จะใช้ชีวิตในทาธรรมได้โดยเอกเทศ ท่านเองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการภาวนาอย่างกว้างขวางลึกซึ้ง การจะหาครูอาจารย์แบบพระอาจารย์มั่น ที่สามารถแนะนำอุบายในการปฏิบัติจิตภาวนานั้นคงเป็นไปได้ยาก

ต่อมาปี 2493 แม่ชีแก้วได้เกิดนิมิตในสมาธิเห็นพระจันทร์เต็มดวงใสสว่าง  วดล้อมด้วยดวงดาวหลายดวง ตกลงมาจากท้องฟ้า พิจารณาแล้วก็รู้ความหมายว่า อีกไม่นานจะมีครูอาจารย์องค์สำคัญ พร้อมศิษยานุศิษย์เดินมางมาแน่นอน ไม่กี่วันจากนั้น ก็มีคณะสงฆ์อันมีหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนเป็นหัวหน้า เดินทางมาพำนักอยู่ไม่ไกลนัก แม่ชีแก้วจึงได้เข้าไปกราบเรียนถึงผลการภาวนา ท่านก็เข้าใจได้ในทันทีว่า เหตุใดพระอาจารย์มั่นจึงห้ามไว้ให้หยุดภาวนา พระอาจารย์มหาบัวจึงแนะนำอุบายให้โดยเฉพาะ และห้ามส่งจิตออกไปสนใจสิ่งภายนอก อย่าไปสนใจนิมิตเหล่านั้น ให้ดูเข้าไปที่ใจเท่านั้น เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุการเกิด การตาย ละความทุกข์ที่มีอยู่ในโลก

ครั้งแม่ชีแก้ว ไม่เชื่อฟังคำแนะนำ ยังเชื่อมั่นว่าได้ทำมาถูกต้อง จึงถูกไล่หนีและสำทับว่าไม่ต้องกลับมาหาอีก แม่ชีแก้วรู้สึกผิดหวัง จึงมาพิจารณาทบทวนความผิดของตน ด้วยสติปัญญาจึงปฏิบัติตามและเข้าใจ จิตเกิดความสว่างไสวอย่างพิสดาร เมื่อท่านกลับไปกราบคารวะพระอาจารย์มหาบัวอีก ท่านจึงแนะนำอุบายให้ย้อนจิตลงสู่ภายในให้ลึกลงไปที่จิตเดิม สติปัญญาค้นคิดทำลายสิ่งที่ห่อหุ้มฝังรากลึกอยู่ในจิตใจ แม่ชีแก้วได้ตั้งใจมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละใน 2 ปี ท่านก็สามารถขจัดอวิชชาสิ้นจากใจในปี 2495

แม่ชีแก้ว ได้ดำรงประโยชน์แก่ผู้อื่นด้วยการสั่งสอน แนะนำแนวปฏิปทา อันเป็นทางดำเนินจิตภาวนาแก่ศิษยานุศิษย์ในสำนักชีนั้น จนกระทั่งละสังขารจากโลกนี้เมื่อ 18 มิถุนายน 2534 สิริอายุได้ 90 ปี

mk-up4
ภายในเจดีย์ชั้นสอง
mk-up3
ภายในเจดีย์ฯ ชั่นแรก
mk-up5
เรื่องราวชีวประวัติ ภายในเจดีย์ฯ
mk-up6
เจดีย์ฯคุณแม่ชีแก้ว
ชมวีดีโอรีวิวเจดีย์ฯคุณแม่ชีแก้ว >>>

เมื่อมาสักการะ เจดีย์ฯคุณแม่ชีแก้ว ก็อย่าลืมแวะสักการะหลวงปู่จามที่ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม  >>>

แผนที่ สำนักชีคุณแม่แก้ว

……………………..

ข้อมูลจาก หนังสือ อริยสาวิกา มีนาคม 2551

You May Also Like