ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดธิดากาชาดมุกดาหาร ประจำปี 2559

ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดธิดากาชาดมุกดาหาร ประจำปี 2559

จังหวัดมุกดาหาร ขอเชิญสาวงามเข้าร่วมประกวดธิดากาชาดมุกดาหาร ประจำปี 2559 เป้าหมายผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวน 50 คน การประกวดกำหนดขึ้นในคืนวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ เวทีกลางการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2559

นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า จังหวัดมุกดาหารโดยความร่วมมือจากส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชน บริษัทห้างร้าน ชมรม สโมสรฯลฯ กำหนดจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2559 ขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 16 มกราคม 2559 ซึ่งในการจัดงานดังกล่าวได้จัดให้มีการประกวดธิดากาชาดมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมให้สาวงามได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในทางสร้างสรรค์และความสวยงาม ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างการมีส่วนร่วมและหารายได้สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร จำนวนเป้าหมายผู้เข้าร่วมการประกวด จำนวน 50 คน กำหนดจัดการประกวดในคืนวันที่ 13 มกราคม 2559 ณ เวทีกลางการจัดงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2559

โดยคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวดมีดังนี้

– เป็นสตรีโสดชาวไทยและเพศหญิงโดยกำเนิด ไม่ผ่านการสมรส ตามกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมประเพณีทางศาสนาใดๆมาก่อน

– เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ หรือมีภูมิลำเนาในทะเบียนราษฎรในจังหวัดมุกดาหาร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน แม้ปัจจุบันจะไม่อยู่ในจังหวัดมุกดาหาร หรือ มีพ่อแม่ ลุง ป้า น้า อา อยู่ในจังหวัดมุกดาหาร เกิดในจังหวัดมุกดาหาร หรือกำลังศึกษาในสถานศึกษาในจังหวัดมุกดาหาร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน อยู่อาศัยและปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ไม่น้อยกว่า 3 เดือนมีบิดามารดาเกิดที่จังหวัดมุกดาหาร หรือบิดามารดามีภูมิลำเนาในทะเบียนราษฎรในจังหวัดมุกดาหาร ไม่น้อยกว่า 3 เดือน หรือปฏิบัติงานในจังหวัดมุกดาหาร มีลุงป้า น้า อา มีภูมิลำเนาในทะเบียนราษฎรจังหวัดมุกดาหาร และลุง ป้า น้า อา นั้น ต้องเป็น พี่ หรือน้อง ร่วมสายโลหิตเดียวกัน กับบิดา มารดา ของผู้เข้าประกวด

– ผู้เข้าประกวดต้องมีอายุครบ 17 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 25 ปีและมีส่วนสูง 160 เซนติเมตรขึ้นไป จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1-30 ธันวาคม 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (หลังใหม่ชั้น ๒) โทร 042613684

ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดประกาศฯและแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร www.mdo.moph.go.th

……………………

ข้อมูลและภาพจาก สวท.มุกดาหาร 

You May Also Like