สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารสัมมนาผู้ประกอบการ SMEs

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารสัมมนาผู้ประกอบการ smes ปรับปรุงแผน ธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs เพื่อขอรับการสนับสนุนสินเชื่อตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาชี้แจงรายละเอียดโครงการปรับปรุงแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารและคณะทำงานโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการ SMEs จัดขึ้น ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทลจังหวัดมุกดาหาร และมีกลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดมุกดาหารที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เข้าสัมมนาตามโครงการจำนวน 100 คน
ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ในภาคการผลิต ภาคการค้าและภาคบริการ ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ ได้เรียนรู้แผนธุรกิจและมีแนวคิดในการพัฒนาการจัดการธุรกิจให้เป็นระบบ สามารถจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูธุรกิจ ซึ่งจะช่วยให้มีสภาพและมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรมและนำไปสู่การขอรับการสนับสนุน สินเชื่อตามมาตรการ การเงินการคลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

รวมทั้งชี้แจงให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สนใจรับทราบรายละเอียดโครงการและเชิญชวน ผู้ประกอบการ SMEs สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกและส่งรายชื่อให้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จะได้รับการพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยจัดที่ปรึกษาเข้าไปให้คำแนะนำและพัฒนาเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

…………………………….

จาก สวท.มุกดาหาร วันที่ 18 ธ.ค. 2558 

You May Also Like