ผู้ว่าฯมุกดาหารลงพื้นที่เยี่ยมโครงการพระราชดำริฯฟาร์มตัวอย่าง

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.2558 เวลา 13.30 น.นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โครงการพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหารติดตามโครงการ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและการขับเคลื่อนขับเคลื่อนขยายผลโครงการ พร้อมรับทราบปัญหาจากผู้ดูแลโครงการ ที่ต้องการให้จังหวัด ส่วนราชการ แนะนำส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันโครงการดังกล่าวให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นตลาดแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร การบริหารจัดการโครงการ ซึ่งจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนเต็มที่ เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล และความสำคัญเร่งด่วนของจังหวัดที่จะดำเนินการ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสนองพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ในการพ้ฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมไปถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรมการทำเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ทั้งนี้โดยมีนายพูนศักดิ์ จำปา หัวหน้าโครงการฟาร์มตัวอย่าง บ้านดอนม่วงพัฒนา ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน

mkn22-12-58

โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านดอนม่วงพัฒนากิจกรรมป่าอาหารชุมชนจังหวัดมุกดาหาร เกิดขึ้นเมื่อปี 2548 หลังจากที่ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จทรงเยี่ยมราษฎร บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2548 ทรงพบว่าราษฎรในหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียงมีฐานะยากจน ขาดแคลนที่ดินทำกิน และว่างงานเป็นจำนวนมาก จึงได้มีพระราชเสาวนีย์ ให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องได้สำรวจข้อมูลพื้นที่ และในเบื้องต้นได้พระราชทานฟาร์มตัวอย่าง เพื่อเป็นการสร้างงานให้แก่ราษฎร ฟาร์มตัวอย่างดำเนินการในพื้นที่ ประมาณ 200 ไร่ พื้นที่บางส่วนมีสภาพเป็นที่โล่งซึ่งเคยผ่านการแผ้วถางทำการเกษตรมาแล้ว ก็จะได้ดำเนินการทำเป็นฟาร์มแบบผสมผสาน โดยมีทั้งการปลูกพืชผักการเกษตร(ปลอดสารพิษ) การประมง เลี้ยงสัตว์ พื้นที่ส่วนนี้ประมาณ 80 ไร่ ส่วนพื้นที่ที่เหลือประมาณ 120 ไร่มีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ ได้จัดทำเป็นโครงการป่าอาหารชุมชน โดยเน้นให้เป็นป่าอาหารที่อุดมสมบูรณ์เพื่อให้ชุมชนสามารถจะเก็บหาไปบริโภคได้

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับราษฎรในหมู่บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ 7 รวมทั้งหมู่บ้านใกล้เคียง โดยมีการจัดการในลักษณะแบบฟาร์มเพื่อผลิตอาหารที่บริโภคได้ เพื่อให้ราษฎรได้เก็บหาไปบริโภค หรือใช้สอยในครัวเรือน เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพในครอบครัว โดยเน้นหนักการใช้ประโยชน์ในด้านการเป็นแหล่งผลิตอาหารสำหรับชุมชน อาหารที่ได้จะได้จากพืชอาหารต่าง ๆ ที่สามารถปลูกเพิ่มเติมเข้าไปได้ในพื้นที่ ซึ่งเป็นพืชที่สามารถบริโภคส่วนต่าง ๆ ได้ เช่น ราก หน่อ ยอด ใบ ดอก ผล เป็นต้น รวมทั้งสร้างและรักษาระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมเพื่อเป็นแหล่งผลิตเห็ดกินได้ชนิดต่าง ๆ ที่จะขึ้นได้ตามธรรมชาติสร้างระบบนิเวศน์ที่เหมาะสมแก่การอาศัยและเพาะเลี้ยงแมลงกินได้บางชนิดเพิ่มเติมให้มากขึ้น เช่น มดแดง เป็นต้น กล่าวคือจัดสร้างให้เป็นแหล่งพรรณไม้ พืชอาหาร สมุนไพร เครื่องเทศ แมลงกินได้และของป่าอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีพของชุมชน

………………………………

สวท.มุกดาหาร 21 ธ.ค. 2558

You May Also Like