จังหวัดมุกดาหารมอบโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริให้เกษตรกรอำเภอดอนตาล

จังหวัดมุกดาหารมอบโค-กระบือตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ จำนวน 88 ตัวให้เกษตรกรอำเภอดอนตาล 88 ครัวเรือนยืมเลี้ยงไว้ใช้งานและสร้างรายได้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ที่โรงเรียนนาสะเม็งวิทยา ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล นายสมเพชร สร้อยสระคูปลัดจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีมอบโคกระบือ จากการไถ่ชีวิตโคกระบือตามโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ให้กับเกษตรกรตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 88 ตัว 88 ครอบครัวยืมเลี้ยง เพื่อไว้ใช้งาน สร้างอาชีพและรายได้โดยแยกเป็นโคจำนวน 67 ตัวกระบือจำนวนที่ 11 ตัว นอกจากนี้ได้มอบ โคกระบือให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกระปือ จำนวน 17 รายที่ได้ปฎิบัติตามเงื่อนไข ของธนาคารโคกระบือ ตามโครงการพระราชดำริฯ

นายสัตวแพทย์ชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร กล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กรมปศุสัตว์จัดตั้งธนาคารโคกระบือขึ้นในปีพุทธศักราช 2522 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนไม่มีโอกาส มีโคกระบือใช้แรงงาน และเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง โดยการเช่า หรือเช่าซื้อ วิธีการอื่นใดในราคาที่ถูกโดยได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาตลอดจนโคกระบือที่มีผู้น้อมเกล้าน้อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลให้แก่กรมปศุสัตว์ เพื่อนำไปดำเนินการตามโครงการธนาคารโคกระบือให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน และกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินงานตามโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ อย่างต่อเนื่องจนสามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่มีฐานะยากจนที่กระจายอยู่ทั่วประเทศได้เป็นจำนวนมาก

สำหรับอำเภอดอนตาลได้มีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านนาสะเม็งตำบลนาสะเม็งอำเภอดอนตาลจำนวน 83 รายได้มองเห็นความสำคัญของประโยชน์ของโครงการจึงได้ยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือสัตว์โครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริฯ กับกรมปศุสัตว์ โคแม่พันธุ์จำนวน 64 ตัวราคาตัวละ 27,000 บาทและแม่พันธุ์กระบือจำนวน 19 ตัว ราคาตัวละ 30,000 บาทรวมมูลค่าเป็นเงิน 2 ล้าน 2 แสนเก้าหมื่นบาท โดยกรมปศุสัตว์ได้ส่งมอบโคกระบือจำนวนดังกล่าวให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหารส่งต่อให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 88 ตัว 88 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาลโดยแยกเป็นโค 67 ตัวกระบือจำนวน 21 ตัว

ทั้งนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 โดยภายหลังจากพิธีรับมอบโคกระบือแล้ว เกษตรกรที่ได้รับโค กระบือ ตามโครงการธนาคารโคกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ ได้กล่าวคำปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะนำโค กระบือที่ได้รับไปเลี้ยงเป็นอย่างดี ตามเงื่อนไขของธนาคารโคกระบือ ตามโครงการพระราชดำริ คือลูกโคกระบือตัวที่ 1 ให้ส่งคืนโครงการเมื่อมีอายุ 18 เดือนส่วนลูกโคกระบือตัวถัดไปพร้อมแม่โคจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเกษตรกรเมื่อเลี้ยงครบสัญญา 5 ปี ปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่อำเภอดอนตาลที่เข้าร่วมโครงการและปฏิบัติตามเงื่อนไขได้รับแม่โคกระบือพร้อมลูกเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองจำนวน 17 ตัว

………………………..

จากสวท.มุกดาหาร 23 ธ.ค. 2558

You May Also Like