ธ.ก.ส.มุกดาหาร มอบ 3 โครงการดีๆเป็นของขวัญปีใหม่แก่พี่น้องชาวเกษตรกร

ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร มอบของขวัญปีใหม่ คืนดอกเบี้ยให้แก่พี่น้องเกษตรกรตามโครงการชำระดีมีคืน พร้อมสนับสนุนสินเชื่อลูกค้าดีที่ต้องการปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืน
วันที่ 4 มกราคม 2559 นายพิทยา นาผล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ได้เห็นชอบให้ ธ.ก.ส.มอบของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องเกษตรกรประกอบด้วย
1.โครงการชำระดีมีคืน โดยธนาคารจะขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับพี่น้องเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ที่มาชำระหนี้ธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยคืนดอกเบี้ยร้อยละ 3-5 ตามชั้นของลูกค้า ดังนี้
-ลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ที่ดี 3 ปีติดต่อกัน จะได้รับคืนดอกเบี้ย 5 เปอร์เซ็นต์
-ลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ที่ดี 2 ปีติดต่อกันขึ้นไป จะได้รับดอกเบี้ยคืน 4 เปอร์เซ็นต์
-ลูกค้าที่มีประวัติชำระหนี้ได้ตามกำหนดติดต่อกัน 1 ปีหรือเป็นลูกค้าใหม่จะได้รับดอกเบี้ยคืน 3 เปอร์เซ็นต์
ซึ่งคาดว่าเกษตรกรลูกค้าของจังหวัดมุกดาหารจะได้รับผลประโยชน์ 34,157 ครัวเรือน
สำหรับสถาบันเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรจำนวน 6 แห่ง ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับชั้นที่ 1-3 ได้รับคืนดอกเบี้ย 5 เปอร์เซ็นต์ ที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับชั้นที่ 4-6 ได้รับคืนดอกเบี้ย 4 เปอร์เซ็นต์ และที่ได้รับการประเมินอยู่ในระดับชั้นที่ 7-9 ได้รับคืนดอกเบี้ย 3 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ประมาณการดอกเบี้ยที่จะคืนให้แก่เกษตรกรลูกค้าที่มีวินัยทางการเงินที่ดีดังกล่าว คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 1,741 ล้านบาท

2.สำหรับโครงการที่ 2 ของ ธ.ก.ส.มุกดาหาร คือ โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนของภาคเกษตรไทย โดย ธ.ก.ส. จะเน้นให้เกษตรกร สถาบันเกษตร วิสาหกิจชุมชน กองทุนหมู่บ้านและสถาบันการเงินชุมชนที่เป็นลูกค้าที่ดี และมีความประสงค์จะปรับเปลี่ยนการผลิตไปสู่การเกษตรที่มีความยั่งยืน รวม 2,000 ราย ได้รับสินเชื่อเป็นเงินทุนโครงการต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม รักษาศิลปวัฒนธรรม พลังงานสะอาด ผลิตอาหารปลอดภัย การเกษตรรูปใหม่ และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านตัวกลางที่เหมาะสมแก่เกษตรกรรายย่อย และผู้ยากจน ได้กำหนดวงเงินสินเชื่อทั้งสิ้น รวม 200 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 4 เปอร์เซ็นต์ นาน 7 ปี ระยะเวลาการชำระคืนตามศักยภาพการผลิตของลูกค้าแต่ไม่เกิน 10 เริ่มจ่ายสินเชื่อ ตั้งแต่ 1 มกราคม 59 ถึง 31 ธันวาคม 2561

3.โครงการที่ 3 ของ ธ.ก.ส.จังหวัดมุกดาหาร โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 58/59 เพื่อเป็นการช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้แก่สถาบันการเกษตร นำเงินไปรับชื้อข้าวเปลือกจากสมาชิกเกษตรในราคาที่เป็นธรรม เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่ตลาดในช่วงที่ข้าวเปลือกออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นการเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูปเป็นข้าวสาร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยคิดดอกเบี้ยกับสถาบันเกษตรในอัตรา MLR – 3 ต่อปี โดยรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกรในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี และพร้อมอุดหนุนจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้สถาบันเกษตรทำประกันวินาศภัย เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามโครงการ ธ.ก.ส. ได้เตรียมวงเงินสินเชื่อไว้จำนวน 12,500 ล้านบาท เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 58 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559
สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีสถาบันเกษตรเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 แห่ง และได้รับวงสินเชื่อจำนวน 55.6 ล้านบาท และได้มอบเงินไปแล้วเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 58 ที่ผ่านมา
ซึ่งการมอบของขวัญปีใหม่ในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังถือเป็นภารกิจสำคัญของธนาคารที่มุ่งมั่นที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปด้วย นาย พิทยา นาผล กล่าว

……………….

จาก ส.ปชส.มุกดาหาร

You May Also Like