ภูมิศาสตร์ การเดินทาง

สภาพทางภูมิศาสตร์

จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดชายแดน อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 642 กิโลเมตร มีพื้นที่ 4,339.830 ตร.กม โดยมีอาณาเขตติดต่อกับ

– ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม
– ทิศตะวันออก ติดต่อกับ แขวงสุวรรณเขต ประเทศลาว โดยมีแม่น้ำโขงไหลกั้นพรมแดนความยาวประมาณ 72 กม
– ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดยโสธร และจังหวัดร้อยเอ็ด
– ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาฬสินธุ์

สภาพพื้นที่ ทิศเหนือและทิศใต้ของจังหวัดเป็นที่ราบสูง ทิศตะวันตกมีเทือกเขาภูพานมีลักษณะเป็นป่าไม้ บางแห่งเป็นป่าทึบ ส่วนทิศตะวันออกเป็นที่ราบสลับป่าไม้ และมีแม่น้ำโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความยาวประมาณ ๗๒ กิโลเมตร มีพื้นที่ราบร้อยละ 20 ของพื้นที่จังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์ มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 953,300 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 35.15 ของพื้นที่จังหวัด

จังหวัดมุกดาหาร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 52 ตำบล 476 หมู่บ้าน จำนวนประชากร จังหวัดมุกดาหาร มี 346,016 คน (พ.ศ. 2557)

สภาพอากาศ 

ฤดูร้อน ระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิสูงสุด วัดได้ 42.5 อาศาเซลเซียส เมื่อปี 2550
ฤดูฝน ระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม
ฤดูหนาว ระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ อุณหภูมิต่ำสุด วัดได้ 3.2 อาศาเซลเซียส เมื่อปี 2506

 

อำเภอในจังหวัดมุกดาหาร

1.อำเภอเมืองมุกดาหาร แบ่งเป็น 13 ตำบล , 128 หมู่บ้าน ประกอบด้วย เทศบาลเมือง/ตำบล มุกดาหาร ,ศรีบุญเรือง ,บ้านโคก ,บางทรายใหญ่ ,โพนทราย ,ผึ่งแดด ,นาโสก ,นาสีนวน ,คำป่าหลาย ,คำอาฮวน ,ดงเย็น ,ดงมอน , กุดแข้
2.อำเภอนิคมคำสร้อย แบ่งเป็น  7 ตำบล , 66 หมู่บ้านประกอบด้วยเทศบาลตำบล/ตำบล นิคมคำสร้อย ,นากอก ,หนองแวง ,กกแดง ,นาอุดม ,โชคชัย ,ร่มเกล้า
3.อำเภอดอนตาล แบ่งเป็น 7 ตำบล , 48 หมู่บ้านประกอบด้วยเทศบาลตำบล/ตำบล ดอนตาล ,โพธิ์ไทร ,ป่าไร่ ,เหล่าหมี ,บ้านบาก ,นาสะเม็ง ,บ้านแก้ง
4.อำเภอดงหลวง แบ่งเป็น 6 ตำบล , 51  หมู่บ้านประกอบด้วยเทศบาลตำบล/ตำบล ดงหลวง ,หนองบัว ,กกตูม ,หนองแคน ,ชะโนดน้อย ,พังแดง
5.อำเภอคำชะอี แบ่งเป็น 9 ตำบล , 69 หมู่บ้านประกอบด้วยเทศบาลตำบล/ตำบล บ้านซ่ง ,คำชะอี ,หนองเอี่ยน ,บ้านค้อ ,บ้านเหล่า ,โพนงาม ,เหล่าสร้างถ่อ ,คำบก ,น้ำเที่ยง
6.อำเภอหว้านใหญ่ แบ่งเป็น 5 ตำบล , 43 หมู่บ้านประกอบด้วยเทศบาลตำบล/ตำบล หว้านใหญ่ ,ป่งขาม ,บางทรายน้อย ,ชะโนด ,ดงหมู
7.อำเภอหนองสูง แบ่งเป็น 6 ตำบล , 42 หมู่บ้านประกอบด้วยเทศบาลตำบล/ตำบล หนองสูง ,โนนยาง ,ภูวง ,บ้านเป้า ,หนองสูงใต้ ,หนองสูงเหนือ

 

การเดินทางสู่ จังหัดมุกดาหาร
รถยนต์
จังหวัดมุกดาหารอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 642 กิโลเมตร ใช้เส้นทาง
– กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – บ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – โพนทอง – คำชะอี – มุกดาหาร
– หรือเส้นทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา (ทางหลวงหมายเลข 2) เลี้ยวขวาเข้าเส้นทางหมายเลข 207 ที่บ้านวัดผ่าน ประทาย พุทไธสง พยัคฆภูมิพิสัย (ทางหลวงหมายเลข 202) เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ ยโสธร แยกเข้ามาทางหลวงหมายเลข 2169 ผ่านทรายมูล กุดชม เลิงนกทา แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 212 ผ่านอำเภอนิคมคำสร้อยสู่มุกดาหาร

รถโดยสารประจำทาง
บริษัทขนส่ง จำกัด มีบริการเดินรถจากสถานีขนส่งสายตะวันออกเฉียงเหนือ ถนนกำแพงเพชร 2 นอกจากนี้ยังมีรถโดยสารประจำทาง เชื่อมระหว่างจังหวัดมุดาหารและอื่นๆ ในภาคอีสาน อาทิ จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม สกลนคร อุดรธานี และมหาสารคาม กำหนดเวลาและรายละเอียดสอบถามได้ที่ สถานีขนส่งจังหวัดมุกดาหาร โทร. (042) 611421, 611478, 613025-9

รถไฟ
มีรถด่วน รถเร็ว และรถด่วนพิเศษสปรินเตอร์ กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี ทุกวัน จากนั้นต่อรถโดยสารไปยังจังหวัดมุกดาหาร ระยะทางประมาณ 167 กิโลเมตร วันละ 3 เที่ยว รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่หน่วยบริการเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทย

เครื่องบิน
ยังไม่มีบริการเที่ยวบินไปจังหวัดมุกดาหารโดยตรง มีเฉพาะจังหวัดใกล้เคียง เช่นจังหวัดอุบลราชธานี / จังหวัดอุดรธานี / จังหวัดนครพนม / จังหวัดขอนแก่น / จังหวัดสกลนคร แล้วเดินทางต่อด้วยรถยนต์สู่จังหวัดมุกดาหาร

ระยะห่างระหว่างอำเภอ
อำเภอเมือง – อำเภอนิคมคำสร้อย 28 กิโลเมตร
อำเภอเมือง – อำเภอหว้านใหญ่ 31 กิโลเมตร
อำเภอเมือง – อำเภอดอนตาล 34 กิโลเมตร
อำเภอเมือง – อำเภอคำชะอี 35 กิโลเมตร
อำเภอเมือง – อำเภอหนองสูง 52 กิโลเมตร
อำเภอเมือง – อำเภอดงหลวง 55 กิโลเมตร

 

 

ไปหน้า ประวัติเมืองมุกดาหาร>>

………………………………………

ข้อมูลจาก : mukdahan.kapook.com , Wiki , สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร