สังคม วัฒนธรรม

สังคมวัฒนธรรมของชาวมุกดาหาร
……..ในอดีตเมืองมุกดาหารเป็นเมืองชายแดนปลายพระราชอาณาเขตที่มีอาณาเขตกว้างใหญ่จรดถึงแดนญวน  ในสมัย  รัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2369  เมืองเจ้าอนุวงศ์แห่งกรุงเวียงจันทร์ยกทัพไปกวาดตอนผู้คนจนถึงเมืองนครราชสีมา  เพื่อกวาดต้อนไปยังเมืองเวียงจันทร์  ตอนนั้นเองกองทัพจากกรุงเทพมหานครได้มาปราบ  และได้เกณฑ์เมืองหนองคาย  นครพนม  มุกดาหาร  เขมราฐ  ยโสธร  อุบลราชธานี  ข้ามโขงไปกวาดต้อนผู้คน  คือพวกภูไทย  ข่า  กะโซ่  กะเลิง  แสก  ย้อ  จากเมืองวัง  เมืองเซโปน  เมืองพิน  เมืองนอง  จดจนเขตแดนญวณให้มาตั้งบ้านเมืองอยู่ในฝั่งแม่น้ำโขงตะวันตก  เข้ามาอยู่ในท้องที่เมืองมุกดาหาร  นครพนม  สกลนคร  จึงทำให้เมืองมุกดาหารมีกลุ่มชาติพันธุ์หลายเผ่าพันธุ์มาจนถึงปัจจุบัน

กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดมุกดาหารมี 8 ชนเผ่าได้แก่
ไทยอีสาน
ผู้ไทย (ภูไท)
ไทยข่า
ไทยกะโซ่
ไทยกะเลิง
ไทยย้อ
ไทยแสก
ไทยกุลา

งานประเพณีของชาวมุกดาหาร
๑ เดือนอ้าย บุญเข้ากรรม
๒ เดือนยี่ บุญคูนลาน บุญกุ้มข้าวใหญ่
๓ เดือนสาม บุญข้าวจี่ บุญมาฆบูชา
๔ เดือนสี่ บุญผะเหวด หรือ บุญพระเวส (เวสสันดร)
๕ เดือนห้า บุญสงกรานต์
๖ เดือนหก บุญบั้งไฟ
๗ เดือนเจ็ด บุญซำฮะเลี้ยงมเหศักดิ์หลักเมือง
๘ เดือนแปด บุญเข้าพรรษา
๙ เดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน
๑๐ เดือนสิบ บุญห่อข้าว
๑๑ เดือนสิบเอ็ด บุญออกพรรษา
๑๒ เดือนสิบสอง บุญกฐิน

ประวัติของจังหวัดมุกดาหาร

 

…………………..