ทำเนียบผู้ว่าฯ มุกดาหาร

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

 

1. นายจำลอง ราษฎร์ประเสริฐ
27 กันยายน 2525 – 30 กันยายน 2528
2. นายถนอม ชาญนุวงศ์
1 ตุลาคม 2528 – 30 กันยายน 2531
3. ร.ต.ไมตรี ไนยะกูล
1 ตุลาคม 2531 – 30 กันยายน 2534
4. นายอนันต์ แจ้งกลีบ
1 ตุลาคม 2534 – 30 กันยายน 2535
5. ร.ท.วินัย บุณยรัตผลิน
1 ตุลาคม 2535 – 30 กันยายน 2537
6. นายสาโรช คัชมาตย์
1 ตุลาคม 2537 – 19 ตุลาคม 2540
7. นายทรงวุฒิ งามมีศรี
21 ตุลาคม 2540 – 11 มกราคม 2541
8. นายสมบูรณ์ สุขสำราญ
12 มกราคม 2541 – 30 กันยายน 2542
9. นายประเสริฐ โยธีพิทักษ์
1 ตุลาคม 2542 – 30 กันยายน 2544
10. นายนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์
1 ตุลาคม 2544 – 30 กันยายน 2547
11. นายไพรัตน์ สกลพันธุ์
1 ตุลาคม 2547 – 30 กันยายน 2548
12. นายบุญสม พิรินทร์ยวง
1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2550
13. นายปราณีต บุญมี
1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2552
14. นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์
1 ตุลาคม 2552 – 26 พฤษภาคม 2553
15. นายชาญวิทย์ วสยางกูร
27 พฤษภาคม 2553 – 30 กันยายน 2555
16.นายสกลสฤษฏ์  บุญประดิษฐ์
19 พฤศจิกายน 2555 – 30 กันยายน 2558
17.นายสรสิทธิ์   ฤทธิ์สรไกร
1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 25560
18.นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ
1 ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน

 

ข้อมูลจาก สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร