อำเภอดอนตาล

Apdt

อำเภอดอนตาล

คำขวัญอำเภอ อุทยานสมเด็จย่า เพลินตาเขื่อนริมโขง จรรโลงลำผญา ผาแต้มบรรพกาล กลองโบราณล้ำค่า งามตาสระกมุทมาศ หาดหินวัดเวินไชย ถิ่นไทยข่ากะเลิง
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ถ.เหมลา อำเภอดอนตาล จังหวัด มุกดาหาร 49120
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4268-9052,0-4268-9060
หมายเลขโทรสาร 0-4268-9052,0-4268-9060
พื้นที่ 510.92 ตร.กม.
ประชากร 43,609 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 85.35 คน/ตร.กม.

ประวัติความเป็นมา อำเภอดอนตาล
……..อำเภอดอนตาลเดิมมีฐานะเป็นตำบลขึ้นกับอำเภอมุกดาหาร จังหวัดนครพนม ต่อมายกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ เมื่อ พ.ศ.2506 จังหวัดนครพนม และได้มีพระราชกฤษฏีกาตั้งเป็นอำเภอ เมื่อ พ.ศ.2517 ต่อมา พ.ศ.2525 ได้มี พรบ.จัดตั้งจังหวัดมุกดาหาร อำเภอดอนตาลจึงเป็นอำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับ จังหวัดมุกดาหาร ลักษณะประชากรของชาวอำเภอดอนตาล ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายจากเผ่ากะเลิง ซึ่งเป็น 1 ใน 8 เผ่าพื้นเมืองของจังหวัดมุกดาหาร อยู่ในตระกูลเดียวกันกับมอญ เขมร ภาษาที่ใช้คล้ายภาษาข่า ภาษาโซ่ อยู่ในกลุ่มภาษาออสโตรเอเชียติค ในอดีตเป็นพื้นที่แผ่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ มีพื้นที่สีแดงของแนวร่วม ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หลายตำบล หมู่บ้าน และเป็นอำเภอแรกที่ผู้ร่วมขบวนการออกมามอบตัวกับทางราชการ

อำเภอดอนตาลแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 63 หมู่บ้าน ได้แก่

1.ดอนตาล (Don Tan) 12 หมู่บ้าน
2.โพธิ์ไทร (Pho Sai) 7 หมู่บ้าน
3.ป่าไร่ (Pa Rai) 11 หมู่บ้าน
4.เหล่าหมี (Lao Mi) 10 หมู่บ้าน
5.บ้านบาก (Ban Bak) 7 หมู่บ้าน
6.นาสะเม็ง (Na Sameng) 9 หมู่บ้าน
7.บ้านแก้ง (Ban Kaeng) 7 หมู่บ้าน

ท้องที่อำเภอดอนตาลประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลดอนตาล ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลดอนตาล
เทศบาลตำบลบ้านแก้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแก้งทั้งตำบล
เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนตาล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลดอนตาล)
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์ไทรทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลป่าไร่ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าหมี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเหล่าหมีทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบาก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านบากทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะเม็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสะเม็งทั้งตำบล

โรงเรียนมัธยม
โรงเรียนดอนตาลวิทยา โทร.0-4268-9088
โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา โทร.0-4268-9335
โรงเรียนผาเทิบวิทยา
วิทยาลัยชุมชน หน่วยจัดอำเภอดอนตาล

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอดอนตาลตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับแขวงสะหวันเขต (ประเทศลาว)
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอชานุมาน (จังหวัดอำนาจเจริญ) และอำเภอเลิงนกทา (จังหวัดยโสธร)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนิคมคำสร้อยและอำเภอเมืองมุกดาหาร

 

……………………………………

ข้อมูลจาก amphoe.com , Wiki