อำเภอนิคมคำสร้อย

Apnk

อำเภอนิคมคำสร้อย
คำขวัญอำเภอ อุทยานภูหมู เคียงคู่ชลประทาน พุทธสถานภูดานแต้ งามแท้หม่อนไหม ภูมิปัญญาไทยตระกร้าสาน เล่าขานตำนานดงบังอี่
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ 138 ม.5 ต.นิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4268-1118
หมายเลขโทรสาร 0-4268-1118
พื้นที่ 377.2 ตร.กม.
ประชากร 43,888 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 116.35 คน/ตร.กม.

ประวัติความเป็นมา อำเภอนิคมคำสร้อย
……..อำเภอนิคมคำสร้อย เคยเป็นอำภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม เมื่อจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2525 จึงขึ้นเขตการ ปกครองอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่นั้นมา ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ตามประวัติศาสตร์มีหลักฐานที่พอเชื่อถือได้ว่า เมืองนคร พนมเป็นเมืองสืบเนื่องมาจากนครในอาณาจักรโคตรบูรณ์ ซึ่งอยู่บนฝั่งซ้าย ของแม่น้ำโขง ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่บนฝั่งขวา ในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ส่วนตำนานเมืองโครตรบูรณ์ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีความเป็นมา อย่างไร สรุปว่าอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโคตรบูรณ์ อันรุ่งเรือง ในอดีต ปี พ.ศ.2518 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งท้องที่อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดนครพนม เป็นกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ยกฐานะกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อยเป็น อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร

อำเภอนิคมคำสร้อยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน ได้แก่

1.นิคมคำสร้อย (Nikhom Kham Soi) 14 หมู่บ้าน
2.นากอก (Na Kok) 13 หมู่บ้าน
3.หนองแวง (Nong Waeng) 11 หมู่บ้าน
4.กกแดง (Kok Daeng) 13 หมู่บ้าน
5.นาอุดม (Na Udom) 12 หมู่บ้าน
6.โชคชัย (Chok Chai) 9 หมู่บ้าน
7.ร่มเกล้า (Rom Klao) 7 หมู่บ้าน

ท้องที่อำเภอนิคมคำสร้อยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนิคมคำสร้อย ตำบลนากอก และตำบลโชคชัย
เทศบาลตำบลร่มเกล้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร่มเกล้าทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิคมคำสร้อย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย)
องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนากอก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกแดงทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาอุดมทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโชคชัย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย)

โรงเรียนมัธยม
โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ โทร.0-4268-1135
โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์
โรงเรียนอุดมวิทย์
โรงเรียนโชคชัยวิทยา
โรงเรียนแวงใหญ่วิทยา

วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอนิคมคำสร้อยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหาร
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดอนตาล และอำเภอเลิงนกทา (จังหวัดยโสธร)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองสูง
……………………………………

ข้อมูลจาก amphoe.com , Wiki