อำเภอหนองสูง

Apns

อำเภอหนองสูง
คำขวัญอำเภอ หนองสูงถิ่นผู้ไทย เมืองพระไกรสรราช ตาดโตนน้ำตกสวย ห้วยบังอี่น้ำใส ผ้าไหมเลิศหรู ภูจ้อก้อแหล่งวัฒนธรรม ลึกล้ำพิธีเหยา ทิวเขางามตา
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ม.4 ต.หนองสูงเหนือ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 49160
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4263-5405
หมายเลขโทรสาร 0-4263-5406,0-4263-5222
พื้นที่ 410.4 ตร.กม.
ประชากร 20,795 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น

ประวัติความเป็นมา อำเภอหนองสูง
……..อำเภอหนองสูงเคยเป็นเมืองมากก่อน และตั้งเป็นกิ่งอำเภอตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2528 และได้ยกฐานะกิ่งอำเภอเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ.2536
……..ชนชาติดั้งเดิมที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ตั้งอำเภอหนองสูง สันนิษฐาน ว่าเป็นชนชาติขอม (เขมร) อพยพออกไปเนื่องจากเกรงกลัวอำนาจ จากการขยายอาณาเขตของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ครองกรุงสุโขทัยถอยร่นกลับเข้าไปอยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนกัมพูชาในปัจจุบันเมื่อก่อนที่ชาวผู้ไทยจะอพยพมาตั้งเมืองหนองสูง ประมาณ 500 – 600 ปี”ชาวหนองสูง เป็นผู้ไทยดำถิ่นกำเนิดคือเมืองนาน้อยอ้อยหนู หรือเมืองแถง ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเดียนเบียนฟู อยู่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเวียดนาม (เวียตนามเหนือ) ต่อมาเกิดความแห้งแล้งกันดาร จึงอพยพมาตั้งเมืองใหม่ที่เมืองวังและเมืองคำอ้อ ซึ่งอยู่ในแขวงสุวรรณเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาวในปัจจุบัน
……..ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีท้าวสีหนาม (สิงห์) เจ้าเมืองคำอ้อเป็นผู้นำ ได้พาผู้คนจากเมืองคำอ้อ 806 คน เมืองวัง 852 คน รวม 1,658 คน อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาขึ้นฝั่งประเทศไทยที่ท่าเมืองมุกดาหารอนุญาตให้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ดงบังอี่แขวงเมืองมุกดาหาร ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯจากพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้ตั้งบ้านหนองสูง เป็น “เมืองหนองสูง” โดยมี สารตราตั้งเมืองและเจ้าเมืองมาเมื่อวันศุกร์ แรม 11 ค่ำเดือน 8 ปีมะโรง จ.ศ.1206 ตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2387 ให้ท้าวสีหนาม (สิงห์)เป็นเจ้าเมืองหนองสูงชื่อ “พระไกรสรราช” ทำราชการขึ้นกับเมืองมุกดาหาร

อำเภอหนองสูงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล 44 หมู่บ้าน ได้แก่

1.หนองสูง (Nong Sung)5 หมู่บ้าน
2.โนนยาง (Non Yang)10 หมู่บ้าน
3.ภูวง (Phu Wong) 6 หมู่บ้าน
4.บ้านเป้า (Ban Pao) 6 หมู่บ้าน
5.หนองสูงใต้ (Nong Sung Tai) 8 หมู่บ้าน
6.หนองสูงเหนือ (Nong Sung Nuea) 8 หมู่บ้าน
ท้องที่อำเภอหนองสูงประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

เทศบาลตำบลภูวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลภูวงทั้งตำบล
เทศบาลตำบลบ้านเป้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเป้าทั้งตำบล
เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสูงและตำบลหนองสูงเหนือทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโนนยางทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองสูงใต้ทั้งตำบล
โรงเรียนมัธยม
โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา โทร.0-4263-5112
โรงเรียนพลังราษฏร์พิทยาสรรค์
โรงเรียนหนองแวงวิทยา

วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร หน่วยจัดการศึกษาอำเภอหนองสูง

ที่ตั้งและอาณาเขต
อำเภอหนองสูงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอคำชะอี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอนิคมคำสร้อย
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเลิงนกทา (จังหวัดยโสธร) และอำเภอหนองพอก (จังหวัดร้อยเอ็ด)
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอหนองพอก (จังหวัดร้อยเอ็ด) และอำเภอกุฉินารายณ์ (จังหวัดกาฬสินธุ์)

…………………………………….
ข้อมูลจาก hellomukdahan.com , Wiki, amphoe.com